Xanh mồng trích trấn giữ Thomo một thời

Sau khi có trận đấu máu lạnh Xanh mồng trích uống máu đối thủ, nay tiếp tục có trận đấu hạ nock out đối thủ sau vài cựa. Quá đỉnh